Сајтот е во изработка!

ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО С.Т.М. БРОКЕР АД СКОПЈЕ ВРШИ ОСИГУРУВАЊЕ ОД СИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ КОМПАНИИ И СИТЕ КЛАСИ НА ОСИГУРУВАЊЕ.
СЕКОГАШ НАЈБЛИСКУ ДО ВАС ВО ВРСКА СО СИТЕ ПРАШАЊА ОКОЛУ ОСИГУРУВАЊЕ НА ВАШИТЕ АВТОМОБИЛИ, ДОМОВИ И МНОГУ ДРУГИ ВИДОВИ НА ОСИГУРУВАЊЕ.

Осигурително брокерско друштво С.Т.М. БРОКЕР ПЛУС АД
Регистар на брокери


Адреса: ул. Коце Металец 1д/1-3, 1000 Скопје
ЕДБ: 4043013514890
Жиро сметка: 210-0691945602-31
Депонент: НЛБ Тутунска банка АД-Скопје
Тел: 071/331/399 или 078/207/79
Е-пошта: m.nikolovski@hotmail.com